ข้อตกลงด้านบริการ
 

1. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างลงทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิ์การยื่นใบคำขอใช้สิทธิ์ ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

2. การกระทำใด ๆ เพื่อเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ หรือในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต และการพยายามกระทำการใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประชาชนได้ให้หรือใช้ โดยผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์นั้นให้เป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการของกรมสรรพสามิตโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรมสรรพสามิตขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งสิ้น

4. ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากกรมสรรพสามิตทราบภายหลังว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทางกรมสรรพสามิตขอสงวนสิทธ์งดการให้บริการแก่ท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การส่งหรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จท่านอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

5. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่อีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ ระบบจะส่งรหัสผ่านไปใ้ห้ท่านภายใน 15 นาที

 
 
สถานที่ติดต่อ | Service Time | Site Map
Copyright (c) 2012 Excise Department Office. All right reserved.
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, เบอร์โทรศัพท์: 1713
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ 1713 หรือ 0-2241-5600-19 ต่อ 54001-54003
จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ