กลับหน้าหลัก  
                     
 
FAQ คำถามที่ถามบ่อย
 
 
  กรณีเช่าซื้อหากไม่มีสำเนาใบเสร็จรับเงินจะทำอย่างไร  
  การกำหนดราคาของรถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาทนั้น นับจากราคาขายปลีกหรือราคาเมื่อรวมดอกเบี้ยจากการทำสัญญากับบริษัทเช่าซื้อ  
  การขอยกเลิกการใช้สิทธิ์ต้องทำอย่างไร  
  การทำสัญญากู้ร่วมสามารถทำได้หรือไม่ หากผู้กู้ร่วมเคยมีชื่อครอบครองรถมาก่อนแล้ว  
  การยื่นเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ์และการขอรับสิทธิ์จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่  
  การยื่นเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ์สามารถยื่นได้ที่ใดบ้าง  
  การยื่นเอกสารเมื่อเอกสารครบจำเป็นต้องรอให้มีการครอบครองรถไปแล้วมากกว่า 1 ปี หรือไม่  
  ข้อมูลสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกจะสามารถสืบค้นได้จากที่ใดบ้าง  
  เคยครอบครองรถก่อนปี 2549จะมีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่  
  โครงการนี้มีสิทธิ์ที่จะมีการยกเลิกในภายหลังหรือไม่  
  เงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดขึ้นจะมีการเพิ่มเติมในภายหลังหรือไม่  
  จำเป็นหรือไม่ที่ต้องผ่อนชำระกับทางผู้ให้เช่าซื้อเป็นเวลา 5 ปี จะสามารถผ่อนชำระนาน/สั้นกว่า 5 ปีได้หรือไม่  
  ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่  
  โชว์รูมขายรถยนต์ใหม่ให้แก่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ (Finance) ต่อมาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกหรือไม่  
  ได้มีการกำหนดจำนวนของรถที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่  
  ในกรณีผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป นับจากวันที่เริ่มจองรถ หรือวันที่ยื่นเอกสาร  
  บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่  
  ใบจองที่ลงวันที่ก่อน 30 ก.ค. 55 สามารถนำมาประกอบการยื่นคำขอใช้สิทธิ์ได้หรือไม่     
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนฯกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ข้อ 1.8 หมายถึงกรณีใด  
  ประชาชนจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ สำหรับรถยนต์คันแรกได้อย่างไร  
  ผู้ซื้อที่อายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่  
  ผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีบุคคลธรรมดามีสิทธิ์ในโครงการฯ นี้หรือไม่  
  รถยนต์น้ำท่วม ถ้าเป็นกรณีเช่าซื้อและยังผ่อนชำระยังไม่ครบ/ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนและขอใช้สิทธิ์ซื้อรถยนต์ใหม่ได้หรือไม่  
  รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นที่ได้รับการช่วยเหลือด้านภาษีนำเข้าเพื่อทดแทนรถยนต์น้ำท่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถเข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกได้หรือไม่  
  รายละเอียดใดบ้างในใบจองที่สามารถแก้ไขได้     
  วันที่ 1 พ.ย. 54 ซื้อรถยนต์โดยวิธีเช่าซื้อ วันที่ 1 ก.พ. 55 นำเงินไปปิดกับผู้ให้เช่าซื้อและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้เช่าซื้อ วันที่ 1 มี.ค. 55 ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนฯจำเป็นต้องให้ผู้ให้เช่าซื้อเซ็นต์หรือไม่  
  สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหากคนใดคนหนึ่งเคยครอบครองรถมาแล้ว จะยังสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่่  
  เหตุใดรถแต่ละชนิดจึงได้รับเงินจากการใช้สิทธิ์ไม่เท่ากัน  
  หนังสือขอสละสิทธิ์การโอนฯ ในช่องที่ผู้เช่าซื้อ/ผู้ขายต้องเป็นผู้ลงนาม นั้น ผู้มีอำนาจระดับใดจึงจะสามารถลงนามได้  
  หนังสือสละสิทธิ์การโอนฯ ผู้ให้เช่าซื้อ/ผู้ขายหมายถึงใครที่เป็นผู้ลงนาม  
  หลักฐานการซื้อขาย (สำเนาใบเสร็จรับเงิน) หมายถึงอะไร และได้แก่อะไรบ้าง  
  หากเอกสารยังไม่ครบจะสามารถมาขอยื่นใช้สิทธิ์ไว้ก่อนได้หรือไม่  
  หากใช้สิทธิ์ในโครงการรถยนต์คันแรกแล้ว จะยังคงมีสิทธิ์ในโครงการบ้านหลังแรกหรือไม่  
  หากจองรถก่อนวันที่ 16 ก.ย. 2554 (วันเริ่มโครงการ) จะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่  
  หากซื้อรถมือสองจะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่  
  หากในเอกสารหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ระบุว่ามีการหักค่าเงินจองลงวันที่ก่อน 16 ก.ย. 54 สามารถนำมาขอใช้สิทธิ์ฯ ได้หรือไม่  
  หากผู้ซื้อเป็นกรรมการบริษัท/สหกรณ์จะยังคงสามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่  
  หากมีเอกสารหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบจอง/สัญญาซื้อขาย/เอกสารการรับมอบรถยนต์) ไม่ครบถ้วนจะสามารถใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่  
  หากยังได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนก่อนวันสิ้นสุดโครงการฯ จะต้องทำอย่างไร  
  หากซื้อรถยนต์เป็นเงินสด ต่อมานำรถคันดังกล่าวไปทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์ จะเสียสิทธิ์ในโครงการรถยนต์คันแรกหรือไม่     
  หากรับมอบรถยนต์แล้ว ไม่นำเอกสารมาส่งเพิ่มเติมภายใน 90 วัน นับถัดจากวันรับมอบรถยนต์ จะมีผลอย่างไร     
  หลังวันที่ 31 ธ.ค. 55 สามารถแก้ไขรายละเอียดในใบจองได้หรือไม่     
  เอกสารใบเสร็จรับเงิน/สัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่าซื้อจำเป็นต้องใช้ตัวจริงหรือไม่  
 
 
 
                           
 
 
  ถาม กรณีเช่าซื้อหากไม่มีสำเนาใบเสร็จรับเงินจะทำอย่างไร [ TOP ]  
  ตอบ ปกติใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเงินดาวน์มาแสดงเป็นหลักฐานได้ ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินค่างวดงวดแรกเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นเอกสารแทน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานได้ โดยตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลของผู้ขอใช้สิทธิ์ ชื่อบริษัทผู้ให้เช่าซื้อ และเลขที่สัญญาเช่าซื้อให้ตรงกับหลักฐานที่ปรากฎตามสำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ขอใช้สิทธิ์ได้ยื่นมาพร้อมกัน (ส่วนรายละเอียดของรถยนต์จะไปปรากฏในสำเนาสัญญาเช่าซื้อ)  
 
  ถาม การกำหนดราคาของรถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาทนั้น นับจากราคาขายปลีกหรือราคาเมื่อรวมดอกเบี้ยจากการทำสัญญากับบริษัทเช่าซื้อ [ TOP ]  
  ตอบ เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ต้องเป็นรถยนต์ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 1 ล้านบาท/คัน  
 
  ถาม การขอยกเลิกการใช้สิทธิ์ต้องทำอย่างไร [ TOP ]  
  ตอบ หากต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำเป็นหนังสือขอยกเลิกอย่างเป็นทางการ  
 
  ถาม การทำสัญญากู้ร่วมสามารถทำได้หรือไม่ หากผู้กู้ร่วมเคยมีชื่อครอบครองรถมาก่อนแล้ว [ TOP ]  
  ตอบ การกู้ร่วมไม่สามารถทำได้เนื่องจากการกู้ร่วมนั้นจะถือว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในสัญญาเป็นผู้ครอบครองรถด้วย แต่ในกรณีการค้ำประกันนั้นสามารถทำได้แม้ผู้ค้ำประกันจะเคยครอบครองรถมาก่อนก็ตาม  
 
  ถาม การยื่นเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ์และการขอรับสิทธิ์จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ การยื่นเอกสารสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้  
 
  ถาม การยื่นเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ์สามารถยื่นได้ที่ใดบ้าง [ TOP ]  
  ตอบ เมื่อเอกสารครบสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ทั่วประเทศ  
 
  ถาม การยื่นเอกสารเมื่อเอกสารครบจำเป็นต้องรอให้มีการครอบครองรถไปแล้วมากกว่า 1 ปี หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่จำเป็นแต่การยื่นเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ์นั้น ต้องทำภายในวันที่ 16 ก.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2555 แต่เอกสารหลักฐานต้องครบถ้วนตามแบบคำขอฯ  
 
  ถาม ข้อมูลสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกจะสามารถสืบค้นได้จากที่ใดบ้าง [ TOP ]  
  ตอบ ผู้ซื้อรถยนต์ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิ์วิธีการดำเนินการ ยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์ และจำนวนเงินที่ได้รับได้ทาง http://www.excise.go.th  
 
  ถาม เคยครอบครองรถก่อนปี 2549จะมีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่มีสิทธิ์ เนื่องจากรถที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นรถคันแรกของผู้ซื้อเท่านั้น  
 
  ถาม โครงการนี้มีสิทธิ์ที่จะมีการยกเลิกในภายหลังหรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่ แต่รัฐบาลอาจมีนโยบายเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข  
 
  ถาม เงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดขึ้นจะมีการเพิ่มเติมในภายหลังหรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีแนวทางเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิ์  
 
  ถาม จำเป็นหรือไม่ที่ต้องผ่อนชำระกับทางผู้ให้เช่าซื้อเป็นเวลา 5 ปี จะสามารถผ่อนชำระนาน/สั้นกว่า 5 ปีได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ข้อกำหนดในการผ่อนชำระเป็นสิทธิ์ตามแต่ที่ได้มีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ให้เช่าซื้อ สำหรับเงื่อนไขโครงการนี้ คือผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เว้นแต่กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด  
 
  ถาม ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ การใช้สิทธิ์นั้นต้องใช้เอกสารบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการอ้างอิงด้วย ดังนั้น ชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรประชาชนจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้  
 
  ถาม โชว์รูมขายรถยนต์ใหม่ให้แก่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ (Finance) ต่อมาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกหรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวที่ซื้อจากบริษัทผู้ให้เช่าซื้อไม่ถือว่าเป็นรถยนต์ใหม่คันแรก  
 
  ถาม ได้มีการกำหนดจำนวนของรถที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่มีการกำหนดจำนวนของรถที่จะเข้าโครงการฯ แต่มีการกำหนดระยะเวลาคือตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2554 – 31 ธ.ค. 2555  
 
  ถาม ในกรณีผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป นับจากวันที่เริ่มจองรถ หรือวันที่ยื่นเอกสาร [ TOP ]  
  ตอบ ตามเงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งการซื้อนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ทำสัญญาว่าจะซื้อหรือการจองรถ ดังนั้นหากผู้ยื่นคำขอมีอายุไม่ถึง 21 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มจองรถก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้  
 
  ถาม บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากเงื่อนไขกำหนดเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น  
 
ถาม ใบจองที่ลงวันที่ก่อน 30 ก.ค. 55 สามารถนำมาประกอบการยื่นคำขอใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ได้ หากมีการจองตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 54 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องแก้ไขวันที่ในใบจอง  
 
  ถาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนฯกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ข้อ 1.8 หมายถึงกรณีใด [ TOP ]  
  ตอบ กรณีตามข้อ 1.8 หมายถึงการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่เช่าซื้อ (Refinance)  
 
  ถาม ประชาชนจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ สำหรับรถยนต์คันแรกได้อย่างไร [ TOP ]  
  ตอบ กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลการครอบครองรถยนต์ ดังนั้นในการตรวจสอบสิทธิ์ นั้น ผู้ใช้สิทธิ์ จึงต้องทำการสอบถามไปยังกรมการขนส่งทางบก  
 
  ถาม ผู้ซื้อที่อายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ได้ เนื่องจากไม่ขัดกับเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนด  
 
  ถาม ผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีบุคคลธรรมดามีสิทธิ์ในโครงการฯ นี้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ มีสิทธิ์ เนื่องจากเงื่อนไขในแบบคำขอใช้สิทธิ์ไม่ได้กำหนดไว้  
 
  ถาม รถยนต์น้ำท่วม ถ้าเป็นกรณีเช่าซื้อและยังผ่อนชำระยังไม่ครบ/ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนและขอใช้สิทธิ์ซื้อรถยนต์ใหม่ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ สามารถลงทะเบียนได้ แต่การแจ้งหยุดใช้รถยนต์ตลอดไปเนื่องจากถูกน้ำท่วมที่กรมการขนส่งทางบกหรือขนส่งจังหวัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง (Finance) ต้องเป็นผู้แจ้ง  
 
  ถาม รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นที่ได้รับการช่วยเหลือด้านภาษีนำเข้าเพื่อทดแทนรถยนต์น้ำท่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถเข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศเท่านั้น  
 
ถาม รายละเอียดใดบ้างในใบจองที่สามารถแก้ไขได้ [ TOP ]  
  ตอบ ชื่อผู้จอง และวันจองรถยนต์ห้ามมีการแก้ไข แต่ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องได้รับการยินยอมจากบริษัทผู้รับจอง (การแก้ไขข้อมูล ต้องทำภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 55)  
 
  ถาม วันที่ 1 พ.ย. 54 ซื้อรถยนต์โดยวิธีเช่าซื้อ วันที่ 1 ก.พ. 55 นำเงินไปปิดกับผู้ให้เช่าซื้อและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้เช่าซื้อ วันที่ 1 มี.ค. 55 ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนฯจำเป็นต้องให้ผู้ให้เช่าซื้อเซ็นต์หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่จำเป็น เนื่องจากกรรมสิทธิ์ได้ตกเป็นของผู้เช่าซื้อแล้ว แต่ผู้เช่าซื้อต้องถือครองรถยนต์ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 
  ถาม สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหากคนใดคนหนึ่งเคยครอบครองรถมาแล้ว จะยังสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ การใช้สิทธิ์ เข้าร่วมโครงการถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์หลักของโครงการตามนโยบายของรัฐบาล คือการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่เคยครอบครองรถมาก่อน ดังนั้นในกรณีดังกล่าวหากผู้ซื้อยังไม่เคยมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์กับ ทางกรมการขนส่งทางบกก็ยังสามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ได้  
 
  ถาม เหตุใดรถแต่ละชนิดจึงได้รับเงินจากการใช้สิทธิ์ไม่เท่ากัน [ TOP ]  
  ตอบ โครงการนี้เป็นการจ่ายเงินตามสิทธิ์โดยถือจำนวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง ซึ่งรถแต่ละชนิดเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราที่ต่างกัน และแต่ละรุ่นมีการยื่นแบบชำระภาษีเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน  
 
  ถาม หนังสือขอสละสิทธิ์การโอนฯ ในช่องที่ผู้เช่าซื้อ/ผู้ขายต้องเป็นผู้ลงนาม นั้น ผู้มีอำนาจระดับใดจึงจะสามารถลงนามได้ [ TOP ]  
  ตอบ เงื่อนไขของผู้มีอำนาจลงนามในส่วนของผู้เช่าซื้อนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะเป็นผู้กำหนด  
 
  ถาม หนังสือสละสิทธิ์การโอนฯ ผู้ให้เช่าซื้อ/ผู้ขายหมายถึงใครที่เป็นผู้ลงนาม [ TOP ]  
  ตอบ หนังสือสละสิทธิ์การโอนฯ ใช้ได้ทั้งกรณีเช่าซื้อและซื้อเงินสด กรณีเช่าซื้อ ผู้ลงนามคือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทให้สามารถลงนามผูกพันแทนบริษัทได้ กรณีซื้อเงินสด ผู้ขาย(โชว์รูม) ไม่ต้องลงนามแต่อย่างใด เพราะกรรมสิทธิ์ได้ตกไปสู่ผู้ซื้อแล้ว  
 
  ถาม หลักฐานการซื้อขาย (สำเนาใบเสร็จรับเงิน) หมายถึงอะไร และได้แก่อะไรบ้าง [ TOP ]  
  ตอบ หมายถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการซื้อขายรถยนต์ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเงินดาวน์ หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือสำเนาใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่างวดงวดแรก หรือสำเนาใบรับเงิน  
 
  ถาม หากเอกสารยังไม่ครบจะสามารถมาขอยื่นใช้สิทธิ์ไว้ก่อนได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ กรมสรรพสามิตจะเริ่มดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอฯ มีเอกสารครบถ้วนตามที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วเท่านั้น  
 
  ถาม หากใช้สิทธิ์ในโครงการรถยนต์คันแรกแล้ว จะยังคงมีสิทธิ์ในโครงการบ้านหลังแรกหรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ โครงการทั้งสองเป็นโครงการที่แยกจากกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือให้โอกาสแก่ประชาชน ดังนั้น หากแม้เข้าร่วมในโครงการใดโครงการหนึ่งก็ยังสามารถเข้าร่วมอีกโครงการหนึ่งได้  
 
  ถาม หากจองรถก่อนวันที่ 16 ก.ย. 2554 (วันเริ่มโครงการ) จะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ เนื่องจากมีการกำหนดระยะเวลาของโครงการสำหรับผู้ที่ทำการซื้อรถตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2554 – 31 ธ.ค. 2555  
 
  ถาม หากซื้อรถมือสองจะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ โครงการนี้เป็นการจ่ายเงินตามสิทธิ์โดยถือจำนวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริงสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากซื้อรถมือสองก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  
 
  ถาม หากในเอกสารหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ระบุว่ามีการหักค่าเงินจองลงวันที่ก่อน 16 ก.ย. 54 สามารถนำมาขอใช้สิทธิ์ฯ ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่ได้ ถือว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ รายนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เนื่องจากได้ซื้อรถยนต์ก่อน วันที่ 16 ก.ย. 54  
 
  ถาม หากผู้ซื้อเป็นกรรมการบริษัท/สหกรณ์จะยังคงสามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ได้ เพราะการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกให้สิทธิ์ฯ สำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยครอบครองรถยนต์มาก่อน  
 
  ถาม หากมีเอกสารหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบจอง/สัญญาซื้อขาย/เอกสารการรับมอบรถยนต์) ไม่ครบถ้วนจะสามารถใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ กรณีซื้อเงินสดใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาซื้อขายและสำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์ กรณีเช่าซื้อใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์  
 
  ถาม หากยังได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนก่อนวันสิ้นสุดโครงการฯ จะต้องทำอย่างไร [ TOP ]  
  ตอบ หากไม่สามารถยื่นเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลาก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการฯ นี้ได้  
 
ถาม หากซื้อรถยนต์เป็นเงินสด ต่อมานำรถคันดังกล่าวไปทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์ จะเสียสิทธิ์ในโครงการรถยนต์คันแรกหรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่ หากการทำสัญญาเช่าซื้อนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองรถยนต์  
 
ถาม หากรับมอบรถยนต์แล้ว ไม่นำเอกสารมาส่งเพิ่มเติมภายใน 90 วัน นับถัดจากวันรับมอบรถยนต์ จะมีผลอย่างไร [ TOP ]  
  ตอบ จะถือว่าหมดสิทธิ์ในโครงการรถยนต์คันแรก และจะเรียกร้องสิทธิ์ฯ และค่าเสียหายใด ๆ กับทางราชการไม่ได้  
 
ถาม หลังวันที่ 31 ธ.ค. 55 สามารถแก้ไขรายละเอียดในใบจองได้หรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ไม่ได้  
 
  ถาม เอกสารใบเสร็จรับเงิน/สัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่าซื้อจำเป็นต้องใช้ตัวจริงหรือไม่ [ TOP ]  
  ตอบ ส่งสำเนาและผู้ซื้อรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย  
 
 
 
 
                           
 
 
หมายเหตุ   ทั้งหมดนี้เป็นการตอบคำถามในเบื้องต้นเท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการขอใช้สิทธิ์ฯ และสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ
 
กลับหน้าหลัก
สถานที่ติดต่อ | Service Time | Site Map
Copyright (c) 2012 Excise Department Office. All right reserved.
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, เบอร์โทรศัพท์: 1713
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ 1713 หรือ 0-2241-5600-19 ต่อ 54001-54003
จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ